Account Whatsapp Bel
9.3

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Tweek
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod (verkoop webshop Tweek)
Artikel   5 – Het aanbod (inkoop webshop Tweek)
Artikel   6 – Het aanbod (reparaties – Tweekfix)
Artikel   7 – De overeenkomst (verkoop webshop Tweek)
Artikel   8 – De overeenkomst (inkoop webshop Tweek)
Artikel   9 – De overeenkomst (reparaties – Tweekfix)
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13 – De prijs (verkoop webshop Tweek)
Artikel 14 – De prijs (inkoop webshop Tweek)
Artikel 15 – De prijs (reparaties – Tweekfix)
Artikel 16 – Conformiteit en garantie
Artikel 17 – Levering en uitvoering (verkoop webshop Tweek)
Artikel 18 – Levering en uitvoering (inkoop webshop Tweek)
Artikel 19 – Levering en uitvoering (reparaties – Tweekfix)
Artikel 20 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 21 – Betaling (verkoop webshop Tweek)
Artikel 22 – Betaling (inkoop webshop Tweek)
Artikel 23 – Betaling (reparaties – Tweekfix)
Artikel 24 – Klachtenregeling
Artikel 25 – Geschillen
Artikel 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 27 – Verklaring algemene voorwaarden fysieke vestiging(en) Tweek
Artikel 28 – Aanvullende voorwaarden Tweek-cadeaukaart

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer(hierna: Tweek);
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Tweek in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Tweek: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tweek georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Tweek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN TWEEK

Ondernemer: Tweek gevestigd aan de Ampèreweg 26M te Middelburg (4338 PT)
Telefoonnummer: 0118-851050
E-mailadres: klantenservice@tweek.nl
KvK-nummer: 60811803
Btw-identificatienummer: NL002232131B79

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tweek en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Tweek en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Tweek zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD (VERKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Tweek gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tweek niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Tweek de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Tweek zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – HET AANBOD (INKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. De calculator voor de inkoopprijs van een elektronica product op de webshop van Tweek (hierna: de inkoopmodule) van een consument geeft een prijsindicatie voor de waarde van het aangeboden elektronica product door de consument. Tweek weergeeft twee waarden: namelijk de contante geldwaarde en een inruilwaarde die de prijs reduceert voor producten in de webshop van Tweek.
 2. Tweek behoudt zich het recht voor, om bij ontvangst van het aangeboden product van de consument middels de inkoopmodule, het aangeboden product van de consument te beoordelen en wegens gegronde redenen af te wijzen. Deze gegronde redenen kunnen bestaan uit:
  • Dat het aangeboden product van de consument niet voldoet aan de opgegeven waarden in de inkoopmodule;
  • Dat het aangeboden product van de consument niet op de door Tweek aangegeven wijze is verpakt bij de verzending;
  • Dat het aangeboden product van de consument niet aangetekend is verzonden naar Tweek;
  • Enig andere reden die ervoor zorgt dat Tweek de prijsindicatie niet kan blijven hanteren voor het aangeboden product van de consument.
  • Apparatuur met waterschade wordt per direct afgewezen en teruggestuurd naar de consument door Tweek.
 3. Het aanbod is gebaseerd op een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten middels de inkoopmodule van Tweek. De beschrijving is op basis van inkoopmodule van Tweek voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tweek niet.

ARTIKEL 6 – HET AANBOD (REPARATIES – TWEEKFIX)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 7 – DE OVEREENKOMST (VERKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tweek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tweek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tweek passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tweek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tweek kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tweek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tweek zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van Tweek waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Tweek deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 8 – DE OVEREENKOMST (INKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. De overeenkomst komt in alle gevallen onder voorbehoud tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van Tweek in de inkoopmodule van Tweek. Dit voorbehoud is benodigd, zodat Tweek kan vaststellen of het aangeboden product van de consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden die zijn opgegeven door de consument in de inkoopmodule van Tweek en zoals aangegeven in artikel 5. De gestelde voorwaarden bestaan uit:
  • Het naar waarheid opgeven van de waarden in de inkoopmodule van Tweek. Dit betekent dat Tweek de beoordeling toekomt of een aangeboden product van de consument voldoet aan de opgegeven waarden die door de consument op de inkoopmodule van Tweek zijn ingevuld;
  • Het verpakken van het pakket met het aangeboden product van de consument op basis van de opgegeven criteria door Tweek die aan de consument zijn voorgelegd;
  • Het aangetekend opsturen van het pakket naar het door Tweek aangegeven adres;
  • Enig andere voorwaarde waar de consument redelijkerwijs aan dient te voldoen om het aangeboden product van de consument op een veilige wijze bij Tweek aan te bieden, zodat het aangeboden product van de consument voldoet aan, onder andere, de opgegeven waarden in de inkoopmodule van Tweek.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tweek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tweek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tweek passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tweek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tweek kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tweek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tweek zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van Tweek waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Tweek deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 9 – DE OVEREENKOMST (REPARATIES – TWEEKFIX)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 10 – HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit is uitgezonderd bij aankoop van computerprogrammatuur (games), hierbij bedraagt de bedenktermijn 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Tweek bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tweek retourneren, conform de door Tweek verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij de verkoop van producten van de consument aan Tweek heeft de consument een herroepingsrecht tot aan het moment dat Tweek het aangeboden product van de consument heeft goedgekeurd en als gevolg hiervan het overeengekomen bedrag per bankoverschrijving heeft overgemaakt óf een inruiltegoed heeft toegevoegd aan de account van de consument die het product ter verkoop heeft aangeboden aan Tweek.
 4. Bij de reparatie van producten van de consument aan Tweek heeft de consument een herroepingsrecht tot aan het moment dat Tweek het aangeboden product dat gerepareerd dient te worden, heeft gerepareerd of bezig is met de aangegeven reparatie door de consument via de website van Tweek.

ARTIKEL 11 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tweek dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 12 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Tweek kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Tweek dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Tweek tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tweek geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 13 – DE PRIJS (VERKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Tweek producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Tweek geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Tweek dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw voor zover het een nieuw product betreft en uitdrukkelijk op de website van Tweek én op de factuur wordt vermeldt dat over het verkochte product btw wordt gerekend door Tweek aan de consument. Ingeval van tweedehands producten zijn de prijzen zonder btw, aangezien het rekenen van btw niet is toegestaan voor tweedehands producten en dus de margeregeling wordt toegepast.

ARTIKEL 14 – DE PRIJS (INKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De aangeboden prijs van Tweek is onder voorbehoud van hetgeen bepaald in de artikelen 5 en 8. Als verduidelijking op de artikelen 5 en 8 geldt dat de prijs voor het aangeboden product van de consument een prijsindicatie is en dus enkel onder voorbehoud geldt dat het aangeboden product van de consument voldoet aan de opgegeven waarden; dit wordt vastgesteld door de controle van Tweek bij ontvangst van het aangeboden product van de consument;
 3. De prijs die Tweek bepaalt in de inkoopmodule heeft een geldigheidsduur van één week (zeven dagen). Indien de consument akkoord is met de prijs die de inkoopmodule van Tweek heeft gegenereerd, dan heeft de consument één week om het aangeboden product van de consument aan te leveren (volgens de bepalingen uit deze algemene voorwaarden) aan Tweek. De dag van akkoordverklaring van Tweek voor het aangeboden product van de consument geldt als de eerste dag dat de aangeboden prijs van toepassing is. De dag van ontvangst van het aangeboden product bij Tweek geldt hierbij  als eindtermijn. In de periode tussen aanbod en ontvangst kunnen dus maximaal zeven dagen verstrijken. Indien deze termijn is verstreken en het aangeboden product van de consument na deze termijn is ontvangen, dan behoudt Tweek zich het recht voor (buitenom de andere bepalingen uit de algemene voorwaarden) om het aangeboden product van de consument af te wijzen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw voor zover het een nieuw product betreft. Ingeval van tweedehands producten zijn de prijzen zonder btw, aangezien het rekenen van btw niet is toegestaan voor tweedehands producten en dus de margeregeling wordt toegepast.

ARTIKEL 15 – DE PRIJS (REPARATIES – TWEEKFIX)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 16 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Tweek staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Derhalve hanteert Tweek een garantietermijn van minimaal zes maanden op alle refurbished/tweedehands producten, met uitzondering van computerprogrammatuur (games) en nieuwe producten. Het is voor de consument mogelijk om tot 1 of maximaal 2 jaar garantie bij te kopen voor een refurbished/tweedehands product, waarbij de gekochte garantie gespecificeerd staat op de factuur van de consument. Voor de ‘bijgekochte’ garantie gelden dezelfde garantievoorwaarden als bij de standaard garantie die Tweek levert op refurbished/tweedehands producten. Voor computerprogrammatuur (games) geldt een garantietermijn van zeven dagen. Voor nieuwe producten geldt een standaard garantie van 1 jaar, tenzij er redelijkerwijs van uit mag worden gegaan dat deze garantie 2 jaar is. Tweek geeft geen garantie op garantie. Tweek stelt geen garantie op enige (online) activatiecodes die op tweedehands computerprogrammatuur (games) rusten en kan derhalve niet garanderen dat deze (online) activatiecodes nog bruikbaar zijn. Indien schriftelijk overeengekomen, staat Tweek er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Op uitgevoerde reparaties door Tweek aan aangeboden producten ter reparatie van de consument wordt een garantietermijn van tenminste zes maanden verleend op de reparatie, en daarmee enkel het gerepareerde onderdeel. Tweek stelt enkel garantie voor de producten uit de overeenkomst die bij normaal gebruik niet voldoen aan de redelijke verwachtingen van de consument. Indien het product, na objectieve vaststelling, defect is geraakt binnen de gegeven garantietermijn door gebruik van de consument geen normaal gebruik is, en waarvan de consument redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, dan is Tweek hiervoor niet aansprakelijk. Dit is met name het geval bij val-, stoot- en waterschade. De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
 • De consument jegens Tweek in gebreke is;
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd c.q. heeft laten repareren of bewerken door derden;
 • De producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld, eventueel in strijd met de aanwijzingen van Tweek of de fabrikant;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • Enig andere oorzaak waaruit redelijkerwijs zou blijken dat Tweek zich niet meer aan haar garantie hoeft te houden.
 1. Een door Tweek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tweek kan doen gelden.
 2. De conformiteit voor de consument van een aangeboden product van de consument hangt van de opgegeven waarden af uit de inkoopmodule van Tweek. Zoals aangegeven in de artikelen 5, 8 en 14 van deze algemene voorwaarden, dient de consument er zorg voor te dragen dat het aangeboden product van de consument op de daarvoor aangegeven wijze wordt verpakt en verzonden én conformeert aan de opgegeven waarden in de inkoopmodule. Indien dit niet het geval is, dan treden de gevolgen uit deze algemene voorwaarden in.

ARTIKEL 17 – LEVERING EN UITVOERING (VERKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. Tweek zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tweek kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en 7 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Tweek geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen twee werkdagen te verwerken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Tweek het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien een product door de consument teruggestuurd dient te worden, dan zal het bedrag dat de consument heeft betaald uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het teruggestuurde product betaald worden.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Tweek zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Tweek.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tweek tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tweek bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 18 – LEVERING EN UITVOERING (INKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. De consument zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het accepteren van het aanbod uit de inkoopmodule van Tweek, het verpakken van het aangeboden product van de consument én de verzending van het aangeboden product van de consument naar Tweek.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van Tweek. Dit wordt door Tweek duidelijk aangegeven aan de consument, door middel van een e-mail met exacte instructies over de levering en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen Tweek en de consument voor het aangeboden product van de consument middels de inkoopmodule van Tweek.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van bezorging aan Tweek of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger van Tweek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 19 – LEVERING EN UITVOERING (REPARATIES – TWEEKFIX)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 20 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Tweek voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 21 – BETALING (VERKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tweek te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Tweek behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 22 – BETALING (INKOOP WEBSHOP TWEEK)

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, streeft Tweek ernaar om de prijs, voortvloeiend uit de prijsindicatie uit de inkoopmodule aan de consument voor het aangeboden product van de consument, binnen één werkdag na ontvangst van het aangeboden product uit te betalen door middel van bankoverschrijving op een daarvoor door de consument aangegeven bankrekening óf, indien overeengekomen, het inruiltegoed te storten op de account bij Tweek van de consument die het aangeboden product van de consument heeft verzonden, doch zal de betaling uiterlijk binnen 30 dagen geschieden.
 2. De betaling kan worden uitgesteld, opgeschort of geannuleerd door Tweek, indien het aangeboden product van de consument niet voldoet aan de opgegeven waarden die de consument heeft aangegeven in de inkoopmodule van Tweek, het aangeboden product van de consument niet op een door Tweek aangegeven wijze door de consument is verpakt, het pakket met het aangeboden product van de consument niet aangetekend is verzonden door de consument naar het aangegeven adres van Tweek, het pakket met het aangeboden product van de consument niet is aangekomen op het door Tweek aangegeven adres, óf op enigerlei andere wijze waaruit redelijkerwijs blijkt dat Tweek het recht heeft om de betaling uit te stellen, op te schorten of te annuleren. Eén en ander ligt in lijn met hetgeen in deze algemene voorwaarden is beschreven.
 3. Indien sprake is van een uitstel van de betaling, opschorting van de betaling of annulering van de betaling zal Tweek ernaar streven om eerst contact op te nemen met de consument van het aangeboden product van de consument om onderling tot een oplossing te komen. Tweek behoudt zich het recht voor, indien lid 2 van toepassing is, om het pakket met het aangeboden product van de consument terug te sturen naar de consument en de verzendkosten hiervan te verhalen op de consument.

ARTIKEL 23 – BETALING (REPARATIES – TWEEKFIX)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 24 – KLACHTENREGELING

 1. Tweek beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tweek, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Tweek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tweek binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 25 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Tweek en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 26 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 27 – VERKLARING ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIEKE VESTIGING(EN) TWEEK

Ter verduidelijking gelden dezelfde Algemene voorwaarden tevens in de fysieke vestiging(en) van Tweek. De bepalingen uit de Algemene voorwaarden die kennelijk enkel toepasselijk kunnen zijn voor enige handeling(en) die de consument aan Tweek bindt (of andersom) middels het gebruik van de website van Tweek, zijn derhalve niet van toepassing. De resterende bepalingen uit deze Algemene voorwaarden die dus van toepassing kunnen zijn op een overeenkomst die tussen de consument en Tweek in de fysieke vestiging zijn derhalve van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 28 – AANVULLENDE VOORWAARDEN TWEEK-CADEAUKAART

Het aankopen van een Tweek-cadeaukaart en tegoed

De houder kan het tegoed dat op zijn Tweek-cadeaukaart beschikbaar is kosteloos controleren door contact op te nemen met Tweek. Een cadeaukaart kan niet opnieuw worden opgewaardeerd.

Betalen met de Tweek-cadeaukaart

Met de Tweek-cadeaukaart kan de houder betalingen verrichten voor diensten en/of goederen bij Tweek en Tweekfix. Afschrijving van het tegoed op de Tweek-cadeaukaart heeft plaats op het moment dat de houder de betaling heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd. De houder kan met de Tweek-cadeaukaart betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het tegoed. De houder kan de Tweek-cadeaukaart in een keer of in delen besteden totdat het totale tegoed is gebruikt.

Verlies, diefstal en misbruik

De Tweek-cadeaukaart wordt niet op naam van de houder uitgegeven. De Tweek-cadeaukaart heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de Tweek-cadeaukaart zal de houder het tegoed verliezen. De houder heeft geen recht op vervanging of terugbetaling van het (resterende) tegoed. De Tweek-cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de houder slechts om niet aan een opvolgende houder worden gegeven om te worden gebruikt als Tweek-cadeaukaart.

Terugbetalingsvoorwaarden

Tweek is wettelijk verplicht om op verzoek van een houder binnen 14 dagen, het (resterende) tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de houder. Tweek mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Tweek redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de houder. De houder kan een verzoek om terugbetaling indienen via het email adres, zoals te vinden op de websites van Tweek.

De Tweek-cadeaukaart is 2 jaar geldig. Vanaf de datum van uitgifte.

Tweek kan niet aansprakelijk worden gehouden als een houder een Tweek-cadeaukaart niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.

Refurbished iPhone kopen | Met 6 maanden garantie
Refurbished iPhone, smartphone of gaming kopen? Alles voor jouw device en meer!

Wij zijn dé refurbished experts van Zeeland en bieden het grootste assortiment refurbished iPhones, smartphones, gaming en accessoires.

Ben je op zoek naar een refurbished iPhone? Zoek je een tweedehands smartphone? Of wil je de beste bescherming voor jouw toestel?

Is je iPhone of device kapot? Dan voeren wij graag jouw reparatie uit!

Refurbished Iphone Kopen

Refurbished | Tot 2 jaar garantie

Al onze refurbished devices worden 100% getest door onze technici. Wij bieden jou de zekerheid van:

 • Een smartphone die op meer dan 40 punten wordt getest
 • Jouw device wordt volledig opgepoetst en bezorgd tot aan je deurmat
 • Tot maximaal 2 jaar garantie op jouw refurbished iPhone of ander apparaat
 • Gratis verzending vanaf €25,- en gratis retournering
 • Keuze uit tientallen refurbished Apple iPhones, Android smartphones en used spelcomputers
Smartphone kapot? Wij fixen het voor je!

Wij zijn dé reparatie experts van Zeeland en hebben jouw smartphone in een mum van tijd weer gefixt.

 • Moet je scherm worden vervangen?
 • Zullen wij je batterij vervangen?
 • Of heb je een ander probleem met je smartphone?

© 2024 Tweek webshop

0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegTerug naar winkel
   Calculate Shipping